שדרות רוטשילד 22 תל אביב, 6688218
972-3-7549998

גמליאל – משרד התחבורה

אגרת הרישוי נקבעת בתקנות לפי קבוצת רישוי.

השיוך לקבוצת הרישוי נקבע בהתאם למחיר הרכב לצרכן וזאת בהתאם לטבלאות שמתפרסמות בתקנות התעבורה. התקנות קובעות, כי במקרה בו של רכב ביבוא אישי אשר אין לו ייבוא מקביל, מחיר הרכב (לצורך סיווג קבוצת הרישוי) יקבע לפי הערך שנקבע לו לצורך המכס, בתוספת המכס, מס קניה ומע”מ ששולמו בעת הייבוא.

התובע ייבא רכב ביבוא אישי שלא היה לו דגם מקביל . הרכב סווג בקבוצה 7 כאשר בפועל לפי החישוב שבתקנות, היה צריך להיות מסווג לקבוצת רישוי 2. המשמעות היא הבדל של אלפי ₪ באגרת הרישוי.

בתיק זה נחתם הסכם פשרה עם משרד התחבורה אשר התחייב לערוך בחינה מחודשת של כל תשלומי האגרה אשר שולמו על ידי כל מי שייבא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל. עוד הוסכם, כי ככל שימצא מי מחברי הרבוצה אשר נדרש לשלם אגרה גבוהה מהקבוע בתקנות התעבורה עקב סיווג רכבו לקבוצת רישוי גבוהה יותר מהנדרש יוחזר לו ההפרש אותו שילם.

כמו כן התחייב משרד התחבורה, כי מעתה ואילך יפעל לסיווג רכבים שייבואו ארצה ביבוא אישי ואשר אין להם ייבוא מקביל – בהתאם לקבוע בתקנות.

כתוצאה מהסכם פשרה זה השיב משרד התחבורה לחברי הקבוצה
סך של כ- 7.5 מיליון ₪.

התקשרו אלינו
03-7549999

תבעיות נוספות